KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

GEG TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. ve grup şirketleri* (hep birlikte “GEG” olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, GEG’in koruması altındadır. GEG, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler, GEG tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, GEG tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.
Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
Ürün ID ve seri numarası : NVR veya Kaydedici Tüm ürünler ID ve seri numaraları bilgileriniz

Ürün Port ve Uzak erişim CMS yazılım : Satın Aldığınız Kaydedici cihazların veya IP kameraların uzak erişim ve portlarının gizlilik çerçevesinde bilgileri
Bayi Bilgileri: Müşteri numarası, Bayi Kodu, Bayilik sözleşmesi numarası, Bayilik türü ve durumu, Ürün ve paket bilgileri, katma değerli servis verilmesi gibi Bayilik ve servis ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz,
Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.gegb2b.com ve www.gegbayi.com ile GEG’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, Notlarım, Mesaj Ekleme , yapacaklarım vb gibi uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz,
Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri:(i) Ürünler kampanyalarında ve servislere Bayiliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz; (ii) GEG Ödeme ve Banka Sanal Post Yada B2b üzerinden yapılan Kredi kartı ile işlemlerde sunduğu ödeme hizmetlerinden faydalanmak için ve/veya Banka Finansman dan hizmet almak için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri, Bayilik bilgileri, geçmiş dönem de dahil ödeme ,Senet Çek performansı, Ürünlerin bilgileri, varsa ön ödemeli ürün siparişleri kullanım verileri vb. bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve cayma bilgisi ile diğer bilgileriniz

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
Ürün ve hizmetlerin ve Ürünlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; Call servis hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
GEG Teknolojileri nezdindeki Ödeme hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

GEG, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:
Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, Bayi yetkili satıcı firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
Cihaz bilgileriniz, GEG’deki bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, savcılık kanalı ile yada Polis yetkileri dahilinde Mahkeme kararı ile kurum yada kuruluşlara verilmesi.
GEG güvenlikle ilgili polis soruşturmaları yada video kayıtların alınması, alınan video görüntü kayıt ların incelenmesi ile ilgili Polis ve savcılık onaylı tüm bilgilerinizin Kuruma Teslimi ,
GEG Muhasebe bilgilerine kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için TC kimlik numaranıza sahip olan finans kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Bayilik yetkili satıcı sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (noter, email vb. yollarla), “GEG Genel Müdürlük Adalet Mahallesi karadeniz cad. no 19 ILKADIM SAMSUN” adresine ya da email adresinizden geg@geg.com.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
GEG’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya http://geg.com.tr veya http://www.gegb2b.com üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya http://geg.com.tr/tr/iletisim  adresindeki formu doldurarak iletebilirsiniz. GEG işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası’nın http://geg.com.tr/tr/content/8-gizlilik adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.